Maatschappelijk verantwoord ondernemen
en de participatiewet

UPDATE UPDATE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
& PARTICIPATIE 
juli 2017

Tijdens de workshop was er een aantal werkgevers dat aangaf dat de administratieve lastendruk voor het in dienst nemen en aanvragen van het doelgroepregister erg hoog en ondoorzichtig is. Werkgevers willen graag investeren in personeel waar wat meer zorg voor nodig is, maar de vele regelgeving zorgt ervoor dat zij erg voorzichtig zijn.

In de regio Zwolle was een pilot opgestart met de naam “regelluwe regio”. De regels waren versimpeld en het waren vooral de bedrijven die ervan profiteerden. Samen met de gemeente Barneveld hebben we bekeken wat dit project inhoudt en of het meerwaarde voor het Barneveldse bedrijfsleven zou hebben. De heer Smorenberg van de gemeente Barneveld heeft uitgezocht hoe de pilot verliep in Zwolle. Inmiddels is duidelijk geworden dat de pilot gestopt is. 
De werkgroep neemt nu zelf het initiatief om met een paar ondernemers te overleggen wat nu precies de knelpunten zijn en hoe het voor de werkgevers aantrekkelijk gemaakt kan worden om iemand uit het doelgroepregister aan te nemen.

Download de POWERPOINT >

Verantwoord ondernemen speelt een steeds belangrijkere rol in deze maatschappij. Hoe kan ik als werkgever mijn maatschappelijke betrokkenheid vormgeven in de begeleiding van leerlingen naar de arbeidsmarkt?

Welke rol speelt de participatiewet hierbij en wat kan het praktijkonderwijs hierin bieden? In de workshop hebben we met de Gemeente, instellingen en bedrijfsleven nagedacht over deze uitdaging. Bij alle betrokkenen hebben wij bereidheid geproefd om het bedrijf/instelling zo in te richten dat het een afspiegeling is van de maatschappij. Punt van zorg is dat de bedrijven en instellingen vinden dat de regels hierover onduidelijk en moeilijk zijn.

De PrO leerling
We hebben in de workshop gesproken over onze praktijkonderwijs leerlingen.
Wie zijn dat nu eigenlijk en wat kun je van ze verwachten? Een korte beschrijving:

  • Het praktijkonderwijs (PrO) is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs, voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren.
  • PrO valt niet onder het VMBO.  Afhankelijk van het uitstroomprofiel is PrO een vier, vijf- of zesjarige opleiding, met onderwijs op maat en stages vanaf het 2e leerjaar.

Uitstroomperspectief
De meeste leerlingen hebben de mogelijkheid om PrO af te sluiten met een MBO niveau 1 diploma.
Dat kan zijn:

  1. Het MBO Entree diploma om vervolgens te gaan werken, wij begeleiden de leerling naar werk.Deze richting noemen we Entree-werken

  2. Het MBO Entree diploma met rekenen en Nederlands op het niveau om eventueel door te leren op het MBO op niveau 2, veelal via BBL route. Deze richting noemen we Entree-leren

Leerlingen die geen diploma kunnen halen begeleiden we naar werk of een andere dagbesteding. Onze uitstroom sectoren zijn; Horeca en voedingsindustrie, Logistiek, Mobiliteit, Plant en groene leefomgeving, Installatie- en constructietechniek, Bouwen/wonen en onderhoud, Verkoop & Retail en Dienstverlening & Zorg. Stages zijn erg belangrijk om deze sectoren inhoud te geven.

Hiernaast kunnen leerlingen verschillende certificaten halen (bijv. heftruck, VCA, HACCP).

Arbeidscompetenties

Als voorbereiding op stage en werk trainen wij onze leerlingen in de algemene arbeidscompetenties (zie afbeelding).

Deze hebben een belangrijke plek binnen de opleiding. Dit houdt in dat vanaf leerjaar 1 en 2 deze competenties toegelicht worden in theorielessen en toegepast in de praktijklessen.

Tijdens de voortgangsgesprekken met de mentor worden deze competenties besproken. Vanaf leerjaar 3 passen de leerlingen deze competenties toe tijdens externe stages.

Bij bezoeken van de stagedocent/jobcoach wordt de ontwikkeling t.a.v. de competenties geëvalueerd met leerling en stagebegeleider van het bedrijf.

Zo proberen we de leerling voor te bereiden op het arbeidsleven, zodat zij gewaardeerde collega’s en werknemers zullen worden.

 

 

Participatiewet
In de bijeenkomst is ook verteld wat de participatiewet de leerlingen met name te bieden heeft als ze gaan werken:

  1. Job coaching
  2. No Risk Polis
  3. Premiekorting
  4. Loonkostensubsidie

Wij blijven ons bijscholen op het gebied van de nieuwste wet- en regelgeving en hebben goede contacten met de gemeenten om het proces van stage naar werk te begeleiden.

Wens
We hebben in de bijeenkomst geproefd dat er grote bereidheid is bij u als werkgever om deze jongeren te helpen, op weg naar werk. We zouden heel erg graag met u in contact komen (en blijven) om te kijken wat u voor onze leerlingen kunt betekenen en niet te vergeten wat zij voor u kunnen betekenen.

Heeft u belangstelling om hier nog eens verder over door te praten dan horen wij het graag.

Kees Vernooij 06-40675300
Peter Boer 06-44016212