De Meerwaarde gaat uitbreiden

laatste update: 22 juni 2020

De Meerwaarde gaat uitbreiden, maar hoe en wanneer? Lees hier meer over onze plannen en bekijk hoe het er uit gaat zien.

Waar zijn we op dit moment mee bezig? 
In hoofdlijnen werken we op 4 trajecten aan (uitbreiding van) onze huisvesting, te weten:
  • Een nieuwe ‘techniekhal’ in het verlengde van ons hoofdgebouw; 
  • Een uitbreiding op de binnenplaats van ons hoofdgebouw, de zogenaamde ‘huiskamer’. Hierin zal ons EBC (Expertise- en BegeleidingsCentrum) worden gevestigd; 
  • Interne wijzigingen in het hoofdgebouw om aan te sluiten bij onderwijskundige ontwikkelingen met betrekking tot de leerroutes; 
  • Aanpassingen aan het omliggende terrein om aan te sluiten bij de nieuwe gebouwen en het verwijderen van de tijdelijke huisvesting in 2022. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het technische ontwerp van de uitbreidingen en verbouwingen.

Bekijk hier de virtuele rondleiding:
 
Hoe gaat het verder?
Belangrijk voor het vervolg zijn naast het technisch ontwerp nu het goed doorlopen van de gemeentelijke procedures. In week 25 hebben we als eerste de vergunningsaanvraag voor de techniekhal kunnen indienen bij het omgevingsloket. Voor die vergunningsaanvraag van de techniekhal is het met name van belang de hoofdopzet en de buitenafmetingen te weten, die zijn ondertussen bekend. Omdat er een bestemmingsplanaanpassing nodig is zal het vergunningstraject voor de techniekhal ongeveer een half jaar in beslag nemen. Voor de huiskamer en de interne verbouwing is geen aanpassing van het bestemmingsplan nodig. 
 
De vergunningsaanvraag voor de huiskamer en de wijzigingen in het hoofdgebouw zullen dan ook wat minder tijd in beslag nemen. Deze aanvraag willen we eind september gaan indienen. We hopen dan eind januari 2021 alle benodigde vergunningen binnen te hebben. 
 
Naast het vergunningstraject hebben we ook te maken met de vaststelling van het zogenaamde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) door de gemeente Barneveld. Daarin zijn onze plannen om de tijdelijke huisvesting te kunnen vervangen al vanaf 2017 opgenomen (dus sinds de bouw van de tijdelijke huisvesting). De tijdelijke huisvesting was immers juist bedoeld om ons de ruimte te geven om onze visie op het onderwijs verder uit te werken en die visie weer door te vertalen naar de wensen van meer definitieve huisvesting. Met het de gemeente Barneveld verkregen voorbereidingskrediet hebben we van die vertaalslag naar huisvesting echt werk kunnen maken. Daarbij hebben we echt gekeken naar wat vanuit de visie nodig is en komen we op bijna een halvering van het bouwvolume waar eerst over werd gesproken. Omwonenden waren daar blij mee, zeker toen bleek dat ook nog een behoorlijk deel van die resterende bouwopgave (600m2 van de 1600m2) ook nog in de binnentuin kon worden gerealiseerd. Ook inhoudelijk kregen we al terug dat die visie heel herkenbaar terugkomt. Nieuwe leerroutes, passend onderwijs, versterking techniekonderwijs als je onze nieuw- en verbouwplannen bekijkt, is het haast één op één herkenbaar. De nieuwe leerroutes zijn vertaald in een plan voor een nieuwe indeling van het bestaande gebouw. Voor passend onderwijs zijn er nieuwe aanvullende mogelijkheden met de ontwikkeling van de bij de entree gepositioneerde centrale huiskamer. De ontwikkelingen rond versterking van het techniekonderwijs liggen aan de basis voor het ontwerp van de techniekhal. Op basis van deze herkenbare en meer gedetailleerde uitwerking kunnen onze plannen als we de fase van technisch ontwerp hebben afgerond na de zomervakantie inhoudelijk en budgettair worden opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan. Dan maakt het vervolgens onderdeel uit van het reguliere proces van gemeenteraad en College van B&W, voordat het dan uiteindelijk, naar verwachting medio november, definitief kan worden vastgesteld. En ook dat past nog weer precies in de planning… 
 
Als dan rond de jaarwisseling ook de benodigde vergunningen binnen zijn en er een aannemer is gecontracteerd dan kunnen we starten met de uitvoering. Als je er virtueel doorheen loopt, kun je al haast niet op dat moment wachten. Volgens de huidige planning zal de start van de realisatie in het voorjaar van 2021 zijn. De uitvoeringsperiode loopt door tot aan de zomer van 2022. Dit is een lange periode en dat komt voornamelijk omdat het gewone onderwijsproces door moet gaan en we voor veel onderdelen, met name in het hoofdgebouw, dus afhankelijk zijn van de schoolvakanties. Dat was puzzelen, maar die puzzel is ook gelegd. En ook dat past precies in de planning. Uiteindelijk zal, als alles klaar is, in augustus 2022 de tijdelijke huisvesting worden weggehaald. 
 
Tenslotte
We werken met elkaar gewoon door de komende tijd (voor, deels tijdens en ook weer na de zomervakantie) om met elkaar huisvesting te realiseren die past bij onze visie. Zodat onze leerlingen vanuit onze missie Geloof in elk talent ook qua nieuwe en bestaande huisvesting zo verbindend, levensecht en toekomstgericht mogelijk opgeleid kunnen worden. Hopelijk heeft u en heb jij met deze informatie en het filmpje een goede indruk van de vorderingen en het vervolgproces gekregen!
 
 

Eerdere berichtgeving

In november 2019 berichtten we over onze huisvestingsplannen in de Barneveldse krant:

 

Bron: Barneveldse krant d.d. 25-11-2019